STT SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE ĐÍNH KÈM
1 149/2013/NĐ-CP Nghị Định 149/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 31/10/2013 File 1
2 7069/QĐ-DKVN Quyết định số 7069/QĐ-DKVN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của "Quy định về tiêu chí đánh giá, thẩm định và quyết định đầu tư dự án tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí" ban hành kèm theo Quyết định số 4028/QĐ-DKVN ngày 12/05/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 02/10/2013 File 1
3 5021/ QĐ-DKVN Quyết định 5021/ QĐ-DKVN ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác tham gia các hoạt động của Diễn đàn Hàng hải quốc tế các Công ty dầu (OCIMF) và triển khai công tác thanh kiểm tra an toàn tàu vận chuyển dầu khí, phương tiện nổi và cảng xuất nhập dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  29/06/2012 File 1
4 2273/QĐ-DKVN Quyết định 2273/QĐ-DKVN về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  22/03/2012 File 1
5 7859/QĐ-DKVN Quyết định 7859/QĐ-DKVN về việc ban hành Quy chế ủy thác cho vay của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  31/08/2011 File 1
6 1998/QĐ-DKVN Quyết định số 1998/QĐ-DKVN về việc Ban hành "Quy chế tổ chức và quản lý công tác đào tạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam" 14/07/2011 File 1
7 5832/QĐ-DKVN Quyết định 5832/QĐ-DKVN về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhà ở cán bộ, công nhân viên tại các dư án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  30/06/2011 File 1
8 4210/ QĐ-DKVN Quyết định 4210/ QĐ-DKVN Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác văn thư của Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  15/05/2011 File 1
9 1239/QĐ-DKVN Quyết định 1239/QĐ-DKVN về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động sáng kiến, sáng chế  17/02/2011 File 1
10 1441/QĐ-DKVN Quyết định 1441/QĐ-DKVN về việc ban hành Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò của Tập đoàn Dầu khí  06/03/2009 File 1
11 16/2008/QĐ-BXD Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng 31/12/2008 File 1 , File 2
12 678/2008/QĐ-BKH Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH về việc Ban hành quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu 02/06/2008 File 1 , File 2
13 52/2007/QÐ-BTC Quyết định số 52/2007/QÐ-BTC về việc Ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải Quan điện tử 22/06/2007 File 1
14 103/2007/NĐ-CP Nghị định số 103/2007/NĐ-CP về Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 14/06/2007 File 1
15 111/2006/NÐ-CP Nghị định số 111/2006/NÐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 29/09/2006 File 1 , File 2
STT SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE ĐÍNH KÈM
16 5-KNĐ Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến của quần chúng đối với người xin vào Đảng ... 27/01/2015 File 1
17 A.11 Mẫu Giấy uỷ quyền 27/01/2015 File 1
18 NXDU_MS3 Nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú (đối với quan chúng xin vào Đảng - Mẫu số 3) 27/01/2015 File 1
19 TSCD1 Mẫu bàn giao tài sản cố định (*.tif) -> chọn chế độ in 2 mặt ... 27/01/2015 File 1
20 CHQS Phiếu điều tra Quân nhân dự bị hạng 2 ... 27/01/2015 File 1
21 A12 Mẫu Giấy mời 27/01/2015 File 1
22 CVPTCT Hướng dẫn sử dụng các chức năng của TCT trong hệ thống QLCVTL 26/01/2015 File 1
23 PVHD Truy cập và thay đổi Mật khẩu truy cập hệ thống QLCVTL 26/01/2015 File 1
24 KHTN Mô tả nội dung thử nghiệm hệ thống QLCVTL 26/06/2002-11/07/2002 26/01/2015 File 1
25 LĐB Hướng dẫn sử dụng các chức năng của Lãnh đạo Ban trong hệ thống QLCVTL 26/01/2015 File 1
26 HT.01 Quy trình Quản lý tài liệu HTQLCL (Mã số: HT.01) 01/06/2011 File 1
27 Quy trinh KTDK Quy trình Xét duyệt báo cáo kế hoạch phát triển mỏ dầu khí (Mã số: QT.KTDK.02) File 1
28 QT-TCNS Quy trình Thành lập Công ty TNHH một thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Mã số: TCNS.03) File 1
29 Quy%20trinh%20STSSK Quy trình Xử lý các vấn đề liên quan đến An toàn - Sức khoẻ - Môi trường (Mã số: ATSK.01) File 1
30 QT-TCNS Quy trình Điều động và tuyển dụng lao động tại cơ quan Công ty mẹ -  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Mã số: TCNS.01) File 1
31 Quy trinh TKTD Quy trình Tổ chức đấu thầu các hoạt động tìm kiếm thăm dò (Mã số: TKTD.01) File 1
32 Quy%20trinh%20XD Quy trình Xử lý công việc trong Ban Xây dựng (Mã số: XD.01) File 1
33 Quy trinh- BK Quy trình Quản lý công tác vận hành bảo dưỡng đường ống dẫn khí (Mã số: BK.02) File 1
34 Quy trinh KHCN Quy trình Xây dựng và ban hành định mức (Mã số: KHCN.02) File 1
35 Quy trinh TTr Quy trình Xét duyệt, công bố tài liệu mật nghành dầu khí (Mã số: TTr.02) File 1
STT SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE ĐÍNH KÈM
36 1011/QĐ-TTg Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 03/07/2015 File 1
37 04/2015/QĐ-TTg Quyết định quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 20/01/2015 File 1
38 190/QĐ-TTg Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 29/01/2011 File 1
39 2402/QĐ-TTg Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 29/12/2010 File 1
40 84/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí 15/12/2010 File 1
41 84/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí 15/12/2010 File 1
42 2157/QĐ-TTg Về việc thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 25/11/2010 File 1
43 2031/QĐ-TTg Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 09/11/2010 File 1
44 1377/QĐ-TTg Về việc bà Phan Thị Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nghỉ hưu 07/08/2010 File 1
45 1006/QĐ-TTg Về việc ông Trần Ngọc Cảnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí, nghỉ hưu 30/06/2010 File 1
46 662/QĐ-TTg Về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 12/05/2010 File 1
47 260/QĐ-TTg Về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 12/02/2010 File 1
48 276/QĐ- TTg Về việc phê duyệt Báo cáo cập nhật trữ lượng dầu khí mỏ Sư Tử Đen - Sư Tử Vàng 12/02/2010 File 1
49 1743/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Báo cáo cập nhật trữ lượng dầu khí 30/10/2009 File 1
50 1278/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia,Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan 14/08/2009 File 1
51 1034/QĐ-TTg Về ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam 20/07/2009 File 1
52 1408/QĐ-BXD Quyết định số 1408/QĐ-BXD ngày 04/12/2008 của Bộ Xây dựng 04/12/2008 File 1 , File 2
53 143/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí 29/10/2008 File 1
54 07/2008/TT-BXD Thông tư số 07/2008/TT-BXD: Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy địn hoạch xây dựng 07/04/2008 File 1 , File 2
55 127/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí 28/01/2008 File 1
56 130/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định báo cáo trữ lượng dầu khí 28/01/2008 File 1
57 1343/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển, khai thác dầu khí khu vực Đông Bắc mỏ Sư Tử Đen, Lô 15-1 08/10/2007 File 1
58 06/2007/TT-BXD Thông tư số 06/2007/TT-BXD: Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng 25/07/2007 File 1
59 102/2007/NĐ-CP Nghị định số 102/2007/NĐ-CP về Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ 14/06/2007 File 1
60 46//2007/QĐ-TTg Về việc phân định một số lô dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam 03/04/2007 File 1
61 40/2007/QĐ-TTg Về việc thu dọn các công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí 21/03/2007 File 1
62 36/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 14/03/2007 File 1
63 81/QĐ-TTg Chuyển Công ty Tài chính Dầu khí thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 17/01/2007 File 1
64 215/2006/QĐ-TTg Chuyển Công ty Thương mại dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27/09/2006 File 1
65 198/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 29/08/2006 File 1
66 64/2005/QĐ-TTg Phân định các lô dầu khí khu vực Vịnh Bắc Bộ 25/03/2005 File 1
67 16/2003/QH11 Luật Xây Dựng (16/2003/QH11) 26/11/2003 File 1
68 246/2003/QĐ-TTg Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005 18/11/2003 File 1
69 116/2001/QĐ-TTg QĐ về một số ưu đãi, khuyến khích đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động dầu khí 02/08/2001 File 1
70 41/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí 08/03/1999 File 1
71 216/1998/QĐ-TTg Về khuyến khích đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất, kinh tế, kỹ thuật đặc biệt khó khăn 07/11/1998 File 1
72 163/1998/QĐ-TTg Ban hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí 07/09/1998 File 1
73 330/TTg Quyết định về việc thành lập Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 29/05/1995 File 1
74 617/TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 26/10/1994 File 1
75 136/HĐBT Quyết định cho phép Liên đoàn dầu khí Việt-Xô hoạt động 01/01/1981 File 1
76 81/TTg Quyết định về một số chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân, nhân viên làm công tác khoan thăm dò dầu khí ở biển 05/03/1980 File 1
STT SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE ĐÍNH KÈM
77 08082017 Ngày 08/08/2017 08/08/2017 File 1
78 07082017 Ngày 07/08/2017 07/08/2017 File 1
79 03082017 Ngày 03/08/2017 03/08/2017 File 1
80 02082017 Ngày 02/08/2017 02/08/2017 File 1
81 01082017 Ngày 01/08/2017 01/08/2017 File 1
82 31072017 Ngày 31/07/2017 31/07/2017 File 1
83 28072017 Ngày 28/07/2017 28/07/2017 File 1
84 27072017 Ngày 27/07/2017 27/07/2017 File 1
85 26072017 Ngày 26/07/2017 26/07/2017 File 1
86 2299/QĐ-TTg Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn 15/12/2010 File 1
87 924/QĐ-TTg Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 18/06/2010 File 1
88 21/2008/NĐ-CP Nghị định số 21/2008/NĐ-CP 28/02/2008 File 1 , File 2
89 157/2007/NĐ-CP Nghị định số 157/2007/NĐ-CP 27/10/2007 File 1 , File 2
90 08/2007/TT-BXD Thông tư số 08/2007/TT-BXD: Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị 10/09/2007 File 1 , File 2
91 103/2007/TT-BTC Thông tư số 103/2007/TT-BTC: Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước 29/08/2007 File 1
92 107/2007/NĐ-CP Nghị định số 107/2007/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú 25/06/2007 File 1
93 112/2006/NĐ-CP Nghị định số 112/2006/NĐ-CP về Sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP 19/09/2006 File 1
94 5586/BGTVT-VT Công văn số 5586/BGTVT-VT ngày 15 tháng 09 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Nghị định số 49/2006/NĐ-CP về đăng ký và mua bán tàu biển5586/BGTVT-VT 15/09/2006 File 1
95 68/2006/NÐ-CP Nghị định số 68/2006/NÐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 18/07/2006 File 1
96 48/2005/QH11 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (48/2005/QH11) 29/11/2005 File 1
97 95/2001/QĐ-BTC Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC Ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 01/10/2001 File 1
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn